Eclipse за разработване на приложения за Android (част 2)

Инсталиране на Android SDK

Алдениз Рашидов, www.aldeniz.eu

 

В тази част ще ви запозная с това как може да инсталирате инструментите за създаване на приложения за платформата Android – Android Software Development Kit (Android SDK) в интегрираната среда Eclipse под операционната система Windows. Eclipse е интегрирана развойна среда, която се използва при разработката на Android и Java приложения и осигурява възможност за създаване, компилиране и настройка на програмен код на Java.

A. Инсталиране на Android SDK през Eclipse

1. Избор на опция Install new SDK в диалоговия прозорец, който се визуализира непосредствено след успешно инсталиране на Eclipse (фиг. 1). Необходимо е да се посочи папка за инсталиране на SDK. Бутон Finish стартира процеса по инсталиране на последнатаa версия на SDK. В случай, че SDK е вече инсталиран може да посочите основната папка в поле Existing Location.

Фиг. 1. Инсталиране на Android SDK

2. Избор на основните (задължителни) пакети от Android SDK за инсталиране и съгласие с лицензните условия (фиг. 2). Бутон Install избира следваща стъпка при процеса на инсталиране.

Фиг. 2. Избор на основните (задължителни) пакети от Android SDK

3. Избор на допълнителни пакети от Android SDK за инсталиране (фиг. 3 и фиг. 4). Инсталацията напомня да се инсталират тези пакети, тъй като те са необходими при разработване и тестване на приложенията за Android (фиг. 3).

Фиг. 3. Напомняне за инсталиране на допълнителни пакети от SDK

Фиг. 4. Избор на допълнителни пакети за инсталиране

В случай, че пропуснете да изберете тези пакети и затворите напомнящия прозорец, то по-късно може да използвате опция Android SDK Manager от меню Windows на Eclipse за да продължите. Допълнителните пакети са от значение при разработването и тестването на приложенията за Android и без тях практически не е възможно да продължите.

На фиг. 5 са избрани пакети, които осигуряват възможност за разработване на приложения за версии 7.1.1, 7.0 и 5.0.1 на Android.

Основният пакет при отделните версии, който осигурява разработване на приложения е SDK Platform. Когато разработвате приложения за различни версии на Android трябва да изберете съответния пакет SDK Platform на желаната версия. Препоръчително е да добавите SDK Platform за някои по-стари версии на Android, например 5.0.1 (API 21). Следва преглед на по-важните фунцкионалности на някои от версиите:

 • API 25 (Android 7.1.1)
  – New Professional Emoji; Round Icon Resources; Improved VR Thread Scheduling; Image Keyboard Support.
 • API 24 (Android 7.0)
  – Multi-window Support; Notification Enhancements; Multi-locale Support; More Languages.
 • API 23 (Android 6.0)
  – Runtime permissions; Doze mode and App Standby; Text Selection; BoringSSL; APK Validation.
 • API 21 (Android 5.0)
  – Massive changes; Material design style; Screen capturing and sharing; Multiple network connections.
 • API 19 (Android 4.4)
  – New NFC smart card capabilities; Printing framework; Storage access framework; New ways to build beautiful apps; Screen recording.
 • API 18 (Android 4.3)
  – Notification Listener; Contacts Provider; Restricted Profiles; Solution for digital rights management (DRM); Rotation animations.
 • API 14 (Android 4.0)
  Spell Checker Services; Text-to-speech Engines; Social APIs in Contacts Provider; Voicemail Provider; Android Beam (NDEF Push with NFC); GridLayout, Popup menus.
 • API 11 (Android 3.0)
  – Native Fragments & Action Bar; Drag and drop; Split touch events; WebViewFragment; JSON utilities.

Пакетът Google APIs при отделните версии осигурява интеграция на приложенията с услугите на Google. Google USB Driver се използва при процеса на настройка на устройствата Google Nexus. Android Support Repository осигурява важни допълнителни функции при разработване на приложенията.Google Play services интегрира функции за работа с Google Maps, Google+ и др.

Една част от пакетите (изображения) се използват при настройка на разработваното приложение с емулатора на Android:

 • Android TV ARM EABI v7a System Image;
 • Android TV Intel x86 Atom System Image;
 • Android Wear ARM EABI v7a System Image;
 • Android Wear Intel x86 Atom System Image;
 • ARM EABI v7a System Image;
 • Intel x86 Atom_64 System Image;
 • Intel x86 Atom System Image.

В случай, че ще стартирате емулатора на компютър с процесор на AMD и ще разработвате приложения за телефон или таблет може да изберете пакетARM EABI v7a System Image. Ако използвате компютър с процесор на Intel и ще разработвате приложения за телефон или таблет може да изберете пакет Intel x86 Atom_64 System Image илипакет Intel x86 Atom System Image.

Фиг. 5. Препоръчителни пакети за инсталиране

Когато използвате Intel x86 Atom_64 System Image или Intel x86 Atom System Image е необходимо (задължително) да добавите и пакетаIntel x86 Emulator Accelerator (HAXM installer) (фиг. 6). В противен случай, емулаторът с това изображение няма да може да се стартира. Изборът и изтеглянето на пакета не инсталират HAXM. За да използвате HAXM трябва да го инсталирате от папка extras ( {SDK_FOLDER}\extras\intel\Hardware_Accelerated_Execution_Manager\intelhaxm.exe) на Android SDK.

Фиг. 6. Пакет Intel x86 Emulator Accelerator (HAXM installer)

В случай, че SDK Manager поради някаква причина не позволява да изтеглите този пакет може да използвате адрес https://software.intel.com/en-us/android/articles/intel-hardware-accelerated-execution-manager-end-user-license-agreement от сайта на Intel® с ресурси за Android (Intel® Hardware Accelerated Execution Manager, https://software.intel.com/en-us/android/articles/intel-hardware-accelerated-execution-manager?page=3 ). Пакетът е в архив (haxm-windows_v6_1_1.zip), който трябва да се дезархивира в произволна папка и да се инсталира чрез intelhaxm-android.exe.

Когато не е възможно да стартирате емулатора с Intel x86 Atom_64 System Image или Intel x86 Atom System Image на компютър с процесор на Intel може да използвате пакет за AMD, който е значително по-бавен в дадения случай.

Вариант за стартиране на емулатора без да е инсталиран пакетаIntel x86 Emulator Accelerator е възможен единствено ако в папката Tools на SDK в конзолата изпълните:

C:\Users\IEUser\android-sdks\tools>emulator -avd name -memory 512 -no-accel -gpu off

name е име на виртуално устройство, което сте създали в AVD Manager (меню Window на Eclipse).

Този вариант можете да го използвате, в случай че вашият компютър или система не поддържат виртуализация, също така и при използване на емулатора през VMware или Virtual Box.

4. Съгласие с лицензните условия за инсталиране на допълнителните пакети (фиг. 7). Бутон Install избира следваща стъпка при процеса на инсталиране.

Фиг. 7. Съгласие с лицензните условия за инсталиране на пакети от Android SDK

B. Самостоятелно инсталиране на Android SDK

1. Изтегляне на Android SDK от https://developer.android.com/studio/index.html (фиг. 8 и фиг. 9).

Фиг. 8. Изтегляне на Android SDK за специфична версия на ОС

Фиг. 9. Изтегляне на Android SDK за избраната версия и съгласие с лицензните условия

2. Създаване на основна папка с Android SDK (например c:\eclipse\android-sdk) (фиг. 10)

Фиг. 10. Създаване на основна папка с Android SDK

3. Създаване на папка tools в основната папка на Android SDK (c:\eclipse\android-sdk\tools) (фиг. 11).

Фиг. 11. Създаване на папка tools в основната папка на SDK

4. Отваряне на изтегления файл tools_r25.2.3-windows.zip и дезархивирате в папка tools на Android SDK (фиг. 12).

Фиг. 12. Отваряне на файла tools_r25.2.3-windows.zip

5. Стартиране на файла android. bat от папка tools, който инсталира Android SDK в конзолен режим (фиг. 13).

Фиг. 13. Инсталиране на SDK от конзолата

6. Инсталиране на допълнителните пакети от Android SDK Manager, който се отваря автоматично при процеса на инсталиране (фиг. 14). Може да използвате напътствията за инсталиране на пакети от SDK Manager в т. 3.

Фиг. 14. Инсталиране на пакети от Android SDK

7. Стартиране на Eclipse и избор на опция Use Existing SDKs в диалоговия прозорец, който се визуализира непосредствено след успешно инсталиране на Eclipse (фиг. 1). В полето Existing Location се посочва името на основната папка на Android SDK, създадена в т. 2.

В случай, че диалоговият прозорец не се визуализира се посочва местоположението на SDK, чрез използване на Preferences от меню Windows на Eclipse. Следва избор на местоположението на Android SDK в полетоSDK Location на меню Android (фиг. 15).

Фиг. 15. Въвеждане на местоположението на Android SDK

LEAVE A COMMENT